TANYA KALMANOVITCH & LOUKIA PALEOLOGOU

Thursday, 25 August, 2011 - 23:00

Tanya Kalmanovitch - viola, Loukia Paleologou - voice, Costis Christodoulou - piano

Artists

Loukia Paleologou (Greece)

Tanya Kalmanovitch (Canada)

  • Tanya Kalmanovitch, viola
  •  Loukia Paleologou, voice
  •  Costis Christodoulou, piano
Photos
  • TANYA KALMANOVITCH
  • LOUKIA PALEOLOGOU
  • LOUKIA PALEOLOGOU &...

2019 Sponsors